Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa

oraz upowszechnieniu i rozwojowi kultury.

 

Do szczegółowego zakresu zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) wytwarzanie materiałów informacyjnych,
3) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
4) prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnienie informacji własnych i zewnętrznych,
5) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami rozwoju i zaspakajania potrzeb oświatowych, kulturalnych społeczeństwa,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 

Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim

Zmiany w statucie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim